UWV Werkwijzer Poortwachter i.v.m COVID-19

Onderstaand de integrale tekst van het UWV Addendum tav Wet verbetering Poortwachter ivm Corona. ICARA wenst hiermee bij te dragen aan de duidelijkheid ten aanzien van het behandelen van WIA aanvragen waarbij de Corona periode mogelijk van invloed kan zijn.

Addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 dd 310320

Bij een aanvraag WIA door werknemer dient een re-integratieverslag (RIV) meegezonden te worden waarin de re-integratie inspanningen van Werkgever en Werknemer beschreven staan in de eerste 2 jaar van ziekte. De Werkgever is eindverantwoordelijke voor de geleverde re-integratie inspanningen van beiden.

Alvorens de claimbeoordeling WIA op te starten toetst UWV of de beschreven re-integratie inspanningen voldoende zijn geweest. Het is aan de werkgever om plausibel te maken waarom inspanningen wel of niet verricht zijn. Indien zonder deugdelijke grond de werkgever zijn poortwachtersverplichtingen niet is nagekomen, legt UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken op. Uitgangspunt is dat de beoordeling van het RIV door UWV binnen de grenzen van de redelijkheid plaats vindt.

RIV is wel of niet compleet

Het RIV dient te voldoen aan de vereisten gesteld in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter. Derhalve toetst UWV in eerste instantie of het RIV compleet is. Zo niet dan legt UWV een (administratieve) loondoorbetalingsverplichting op indien de ontbrekende informatie niet binnen een termijn van 5 werkdagen alsnog ontvangen is. Deze wordt beëindigd zodra de ontbrekende informatie is ontvangen.Indien de termijn op aangeven van de Werkgever door Covid-19 dreigt te worden overschreden of de benodigde handtekening van de werknemer ontbreekt of anderszins, is coulance, dan wel maatwerk aan de orde en weegt UWV of de argumenten plausibel zijn. Zo ja, dan wordt geen (administratieve) loondoorbetaling opgelegd. Vervolgens worden de re-integratie inspanningen inhoudelijk beoordeeld op grond van de dan aanwezige informatie.

Inhoudelijke beoordeling RIV

Inhoudelijk wordt getoetst of er een maximaal mogelijk re-integratie resultaat behaald is. Zo nee, waren de re-integratie inspanningen voldoende? Zo nee, heeft de Werkgever een deugdelijke grond voor de tekortkomingen? Zo nee, zijn er mogelijkheden om de tekortkomingen te herstellen? Zo ja, dan wordt een loondoorbetaling opgelegd.

Indien op aangeven van de Werkgever door Covid-19 bepaalde inspanningen niet verricht konden worden, is coulance, dan wel maatwerk aan de orde en weegt UWV of dit een deugdelijke grond is voor de nagelaten inspanningen. Zo nee, wordt een loondoorbetaling opgelegd.

Indien op aangeven van de Werkgever door Covid-19 de nagelaten inspanningen niet hersteld kunnen worden, wordt geen loondoorbetaling opgelegd. Bijvoorbeeld wegens een tijdelijke bedrijfssluiting en de werknemer kan niet thuis of elders de (passende) arbeid verrichten.

Claimbeoordeling WIA

Indien de re-integratie inspanningen voldoende zijn of door Covid-19 is een op te leggen loondoorbetaling niet aan de orde wordt de claimbeoordeling WIA opgestart en afgerond. In het geval dat wel een loondoorbetaling is opgelegd maar Werkgever meent dat de herstel-inspanningen stagneren door Covid-19 vraagt hij een bekortingsverzoek Loondoorbetaling aan. Acht UWV de argumenten plausibel dan wordt de Loondoorbetalingsverplichting beëindigd en wordt de claimbeoordeling WIA alsnog opgestart en afgerond.

Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC)

Bij UWV is een LLC ingesteld om landelijke uniformiteit te borgen bij het opleggen van loondoorbetalingen en om aan de hand van praktijkgevallen het toets-beleid bij te stellen. Dit beleid vindt zijn weergave in de Werkwijzer Poortwachter die ter transparantie van hoe UWV de RIV toetst geplaatst is op UWV.nl. Voor bezwaarzaken is zelfs een Bezwaar-LLC ingericht. Alvorens een loondoorbetaling daadwerkelijk aan de Werkgever wordt opgelegd wordt deze eerst voorgelegd aan de LLC voor een bindend advies. De LLC toetst of de op te leggen loondoorbetaling past binnen de grenzen van de redelijkheid, deze voldoende beargumenteerd is en of voldaan is aan verplichte procedures als hoor en wederhoor. De LLC waakt over de grenzen van redelijkheid in relatie tot Covid-19.

In de komende weken zal de LLC bezien in welke gevallen ondanks Covid-19 toch een loondoorbetaling moet worden opgelegd en hierover maandelijks rapporteren.

Klik hier voor het originele bericht:
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx

Arbeidsdeskundige onderzoeken tijdens Corona-periode

Vanwege deze zeer bijzondere omstandigheden hebben SRA en NVvA besloten dat arbeidsdeskundige onderzoeken vanaf heden gedurende de door het kabinet aangekondigde periode tot (thans) 6 april 2020 mogen plaatsvinden via video- of beeldbellen, dan wel indien dat niet mogelijk is, telefonisch. De arbeidsdeskundige maakt daar melding van in zijn rapport. (Bron persbericht SRA en NVvA, zie bijgaand)

Dit is ook de werkwijze die ICARA ten uitvoering brengt om onze klanten en verwijzers van dienst te blijven zijn.

Voor vragen hieromtrent verzoeken wij u contact op te nemen via
T: 024-3333007 of per e-mail info@icara.nl

ICARA versterkt toegevoegde waarde met overname De Preventiedienst

Voorkomen van uitval door psychische klachten en stress bij ICARA in goede handen.

In ruim 47% van de complexe verzuimdossiers is er inmiddels sprake van psychische belemmeringen of stress gerelateerde klachten. Dit is een inzicht dat voortkomt uit de medische- en arbeidsdeskundige expertises die sinds 2004 door ICARA worden uitgevoerd. Vanuit de wens van ICARA om niet alleen complex verzuim te verduidelijken voor werkgevers, cliënten, bedrijfsartsen en casemanagers gaat ICARA ook bijdragen aan de preventie van stress gerelateerd verzuim. Met ingang van heden zijn de activiteiten van De Preventiedienst toegevoegd aan de dienstverlening van ICARA.

De Preventiedienst heeft vanaf 2016 zelfstandig gefunctioneerd binnen de landelijk werkende arbodienst “De Arbodienst” en kent sinds die tijd een sterke groei. De inzet van De Preventiedienst is gericht op het verhogen van de inzetbaarheid binnen organisaties door middel van een passend aanbod aan metingen, workshops en trainingen, werk gerelateerde interventies en coaching. De inzet van De Preventiedienst is zowel gericht op werknemers met psychische problematiek als op werknemers die optimaal functioneren maar bij wie het potentieel (nog) niet optimaal benut wordt. Met de recente verkoop van “De Arbodienst” aan BlijWerkt heeft ICARA de mogelijkheid benut om De Preventiedienst toe te voegen aan de activiteiten van haar medisch- en arbeidsdeskundig expertisebureau.

“Wij zijn verheugd dat wij met het team van ICARA nu de activiteiten van De Preventiedienst aan ons werkpallet hebben kunnen toevoegen. Hierdoor zijn wij nu in staat actief bij te dragen aan het voorkomen van potentieel langdurig (psychische gerelateerd) verzuim bij onze klanten”, aldus Matthijs Kat, Algemeen Directeur van ICARA. “De bestaande klanten van De Preventiedienst blijven wij met dezelfde kwaliteit bedienen die zij gewend zijn, waarbij wij nu ook de vele klanten van ICARA met deze extra diensten goed kunnen ondersteunen. Hiermee zetten wij een extra stap in het bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers in Nederland”, vervolgt Matthijs Kat.

ICARA is hét onafhankelijke adres voor medische- en arbeidsdeskundige expertise in Nederland. Met inzet van een groot nationaal netwerk aan specialisten, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en psychologen biedt ICARA de benodigde duidelijkheid in arbeidsmogelijkheden bij complex verzuim. Sinds de oprichting in 2004 door de Sint Maartenskliniek en de verzelfstandiging in 2012 levert ICARA vanuit Nijmegen een belangrijke bijdrage door inzet van arbeidsgerelateerde expertise op het vlak van belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid in geheel Nederland.