Voorbeelden van aangevraagde medische expertises

Voorbeeld 1 Een werknemer heeft zich ziekgemeld met fysieke klachten. Er is daarnaast ook sprake van disfunctioneren en een belastende thuissituatie. Om langdurig verzuim te voorkomen is het van belang om in een vroeg stadium alle factoren in kaart te brengen die een rol spelen bij het verzuim. Op deze manier kan de juiste interventie ingezet worden en tevens vastgesteld worden of er sprake is van arbeidsongeschiktheid of niet. Voorbeeld 2 Een werknemer heeft chronische fysieke klachten waar hij regelmatig voor verzuimt. Daarnaast is er sprake van overgewicht wat de belastbaarheid van de medewerker negatief beïnvloedt. Het is onduidelijk of werknemer het eigen werk zonder frequente uitval in de toekomst kan volhouden en of werknemer gemotiveerd is om zelf zijn gezondheid te beïnvloeden. Voorbeeld 3 Een medewerker heeft langdurige whiplashklachten maar is vooralsnog alleen door de huisarts behandeld. De medewerker heeft wel op eigen initiatief een therapie gevolgd maar zonder het gewenste effect. Er is sprake van stagnerend herstel maar ook onduidelijk wat de feitelijke belastbaarheid is.

Op welk moment levert een medische expertise de meeste toegevoegde waarde?

Zolang de oorzaak van verzuim niet (volledig) duidelijk is, tast u en de medewerker in het duister.

 • U kunt geen onderbouwde effectieve re-integratiemaatregelen nemen en voldoet niet aan de verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Voor de medewerker is onduidelijk welke behandeling het beste aansluit voor zijn/haar specifieke situatie.

Voor al deze gevallen geldt: hoe eerder u ICARA inschakelt, hoe groter de toegevoegde waarde en des te sneller er duidelijkheid is over de actuele inzetbaarheid en belastbaarheid.

Wanneer schakel ik ICARA in?

ICARA voert arbeidsrelevante medische expertises uit in het kader van re-integratie (Wet Verbetering Poortwachter) of arbeidsongeschiktheid (WIA/WGA). U kunt door ons een expertise onderzoek laten uitvoeren als eerste onderzoek of als second opinion.

We hebben tien indicaties voor doorverwijzing opgesteld. Deze indicatoren zijn niet-medisch en daarmee ook goed te gebruiken zonder kennis van de medische situatie.

Binnen zes weken heeft u een onafhankelijk belastbaarheid- en re-integratieadvies, opgesteld door (medische) specialisten inclusief een arbeidsdeskundige visie.

Op welke locaties vinden de medische expertises plaats?

ICARA heeft landelijke dekking van medisch specialisten, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Onze locaties bevinden zich in Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Deventer, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht. Met deze locaties is er doorgaans niet meer dan een uur reistijd voor een medisch consult.

Welke medisch specialismen zijn beschikbaar?

ICARA heeft een landelijk netwerk van medisch specialisten zoals bijvoorbeeld orthopeden, reumatologen, revalidatieartsen, sportartsen, handchirurgen, oogartsen, KNO artsen, internisten, neurologen, psychiaters en verzekeringsartsen. Ook voeren wij ook neuro psychologische onderzoeken uit.

Bel ons indien er een vraag is over de gewenste inzetbaarheid van een specifiek specialisme.

Welke informatie ontvangt de werkgever?

De werkgever ontvangt het belastbaarheids- en re-integratieadvies zonder de medische onderbouwing.

Voor welke expertises of adviezen kan ik bij ICARA terecht?

U kunt bij ICARA terecht voor een breed spectrum aan medisch advies, arbeidsdeskundig advies en diverse medische onderzoeken. ICARA wordt veelal ingezet voor het verzorgen van:

 • Medische expertise, ook multi-disciplinair
 • Psychiatrische expertise
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Belastbaarheidsonderzoek
 • Arbeidsdeskundige expertise
 • Medische onderbouwing voor herbeoordeling WIA/ WGA of bezwaarzaken gebaseerd op informatie van medisch specialisten van ICARA

Duurzame inzetbaarheid is een van ICARA’s speerpunten. Met ICARA’s landelijk netwerk van medisch specialisten, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen bent u verzekerd van een betrouwbaar re-integratie advies gericht op de duurzame inzetbaarheid.

Wat kost een medische expertise van ICARA en wordt dit vergoed?

De investering is gemakkelijk en snel te bepalen door een offerte op te vragen.

Veel verzuimverzekeraars (w.o. Zilverkruis Achmea, De Amersfoortse, Nationale Nederlanden en Menzis) vergoeden geheel of gedeeltelijk onze dienstverlening. U kunt het beste bij uw verzuimverzekeraar navragen wat voor u van toepassing is.

Verkort een ICARA-expertise de verzuimduur?

Door het inzetten van een ICARA-expertise wordt snel duidelijk wat de diagnose is en welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Ook wordt de huidige belastbaarheid in kaart gebracht en kan eerder begonnen worden met de re-integratie. Omdat wij alleen met topspecialisten werken is het voor een cliënt niet zinvol om na afronding elders een andere specialist te benaderen. De bedrijfsarts kan gerichter verder met de verzuimbegeleiding en dat bespoedigt de re-integratie.

Mag een client c.q medewerker weigeren?

In meer dan 95 procent van de aanmeldingen zijn cliënten verheugd dat ze snel terecht kunnen bij een medisch specialist. Men is toe aan een duidelijk antwoord en verwacht dit ook snel te krijgen. Sommigen dienen echter gewezen te worden op de re-integratieverplichting in kader van de Wet Verbetering Poortwachter, waar zowel werkgever als werknemer zich aan dient te houden.

Wat is het verschil met reguliere consulten?

Onze arbeidsconsulten zijn wezenlijk anders van aard dan een reguliere consulten:

 1. Tijdens onze consulten wordt er meer tijd genomen
 2. De specialisten richten zich tijdens het consult op de belastbaarheid naar aanleiding van de door de verwijzer gestelde onderzoeksvragen
 3. Wij vragen alle beschikbare onderzoeksgegevens voor u op (MRI/röntgen etcetera)
 4. Eventueel benodigd aanvullend onderzoek wordt binnen vijf dagen uitgevoerd
 5. Onze specialisten, arbeidsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen en casemanagers werken samen in een multidisciplinair team om tot de kern van het probleem te komen en richting te geven aan de oplossing.

Op welke wijze wordt rekening gehouden met de privacy van de client?

Wij voldoen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en zijn aangemeld met nummer m1559327. In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen.

Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze de cliënt toestemming geeft voor het uitwisselen van medische informatie. Zonder deze toestemming kan er geen belastbaarheids- en re-integratieadvies worden opgesteld.

De definitieve eindrapportage inclusief medische informatie gaat naar het medisch adres (veelal de bedrijfsarts) en de cliënt. De werkgever krijgt ook het belastbaarheids- en re-integratieadvies maar dan zonder de medische onderbouwing.

Hoelang duurt het voordat de rapportage gereed is?

Binnen vier tot zes weken heeft u een onafhankelijk belastbaarheids- en re-integratieadvies, opgesteld door (medische) specialisten inclusief een arbeidsdeskundige visie.

Een second opinion kan toch ook via de huisarts geregeld worden?

Ja, dat klopt. Er zijn echter grote verschillen in de opzet en de uitkomsten:

 • In plaats van wachttijden is er binnen vier weken een bezoek bij een medisch specialist geweest inclusief een volledig belastbaarheid- en re-integratieadvies.
 • Onze specialisten, arbeidsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen en casemanagers werken samen in een multidisciplinair team om tot de kern van het probleem te komen en richting te geven aan de oplossing.
 • In de rapportage wordt de vertaalslag naar arbeid gemaakt.
 • De inhoud en tijdsduur van het consult.
 • De specialisten richten zich op de belastbaarheid naar aanleiding van de door de verwijzer gestelde onderzoeksvraag.
 • Eventueel benodigd aanvullend onderzoek wordt doorgaans binnen vijf werkdagen uitgevoerd.

Bij een expertise wordt ook een arbeidsdeskundige visie gegeven. Wat houdt dit in?

Met de vastgestelde belastbaarheid beoordeelt de arbeidsdeskundige de mogelijkheden voor werkhervatting in het eigen werk. Het advies kan gaan over specifieke werkplekaanpassingen of -voorzieningen, de inhoud van het werk, de wijze van opbouw of over de inspanningen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter die er van werkgever en werknemer verwacht worden om een sanctie van het UWV te voorkomen. Het is mogelijk om dit advies uit te breiden met een werkplekonderzoek indien dit nodig is om de vraagstelling te beantwoorden.

Kan ik na de behandeling door ICARA alsnog de belastbaarheid laten vaststellen?

Indien er nog geen structurele beperkingen vastgesteld kunnen worden, bijvoorbeeld omdat er nog behandelingen lopen, kan er toch een tijdelijk belastbaarheidsadvies gegeven worden waar de verwijzer verder mee kan. Het kan ook zijn dat een behandeling de belastbaarheid wel verbetert maar dat er in het werk belastende aspecten zijn die vermeden moeten worden om uitval in de toekomst te voorkomen. In sommige gevallen kunnen onze samenwerkingspartners op uw verzoek invulling geven aan een behandelingsvoorstel.

Als er een behandeling wordt geadviseerd, valt dit dan ook binnen de medische expertise van ICARA?

Nee, ICARA geeft concreet advies en daarmee richting aan de oplossing. De adviezen zijn dermate concreet dat behandelaren het vervolgtraject direct kunnen oppakken. Op deze wijze zijn we in staat om onafhankelijk advies te geven. In sommige gevallen kunnen onze samenwerkingspartners op uw verzoek invulling geven aan een behandelingsvoorstel.