“Tweede golf? Hervatten na Corona…..” de nieuwe ICARA Experience™

In deze nieuwe ICARA Experience™ Online gaan Matthijs Kat en Isabella Bruggenkamp op 1 september 2020 om 14.30 uur in gesprek met experts over actuele thema’s in de bedrijfsgeneeskundige praktijk. 

  • Vaststelling of personen een risico lopen op, besmet zijn of een immuunrespons hebben op SARS COV2
  • Mogelijkheden voor maatregelen na uitslag van een test
  • Wetenschappelijke onderbouwing van de diverse testmogelijkheden
  • Actuele ontwikkelingen
  • Rol bedrijfsarts bij de SARS COV2 testen
  • Effecten op lange termijn
  • Wat is de impact hiervan op RIVM beleid
  • Welke inzichten zijn er in risico groepen en de gezondheidseffecten

Dit en meer komt op 1 september 2020 aan de orde in onze nieuwste
ICARA Experience™ Online. De aanmelding is geopend!

Gasten:

Diverse gasten nemen plaats aan tafel voor verdieping van het thema. Op dit moment bevestigen wij alvast de aanwezigheid van:
– Dirk Zouterwelle (Gezondheidswetenschapper)
– Remco Djamin (Longarts, Lid Outbreak Management Team)
– Matthijs Kat (Directie ICARA)
– Isabella Bruggenkamp (Directie ICARA)
……….

Doelgroep: Bedrijfsartsen

Accreditatie NVAB/AbSG: 3 punten

Datum: Dinsdag 1 september 2020, aanvang: 14.30 uur.

Anderhalvemetereconomie? Gezond werk!

Anderhalvemetereconomie, het nieuwe normaal? In discussies beroept men zich op veelal op cijfers en statistieken en wordt terloops vergeten dat mensen zich in hun werk vooral ook gezond en veilig moeten kunnen voelen. De uitweg uit de coronacrisis steunt op het voortzetten van preventie én op duidelijkheid in de belastbaarheid van werknemers.

De uitdagingen voor de bedrijfsgezondheidszorg liggen op het ondersteunen van werkgevers en werknemer naar dit nieuwe normaal en gezond aan het werk blijven, ook in deze bijzondere tijd.

Wij merken dagelijks het groeiende belang en vraag naar duidelijkheid omtrent de werkelijke belastbaarheid. Duidelijkheid, daar doen wij het voor. Gezond en veilig werken, dat is ook duidelijk!

Met vriendelijke groet,

Isabella Bruggenkamp & Matthijs Kat


Thuis- en buitenshuiswerkeconomie

Economen van de Rabobank muntten deze begrippen al half april. Volgens hen is bijna negen tiende van de economische activiteit in Nederland te realiseren met ten minste anderhalve meter afstand tot anderen, waarvan bijna de helft geheel thuis. Ze halen daarnaast onderzoek aan, hoe medewerkers van callcenters door thuiswerk fors wonnen aan productiviteit. Het gaf hen hoop over de economie. Het woord gezondheid komt in hun betoog niet voor.

60min-economie

Een week later verscheen een economische publicatie met een brug tussen ‘gezondheid’ en ‘economie’. Econoom Fransman van de Argumentenfabriek berekende cijfers over het ziekteverloop van COVID-19 per leeftijdscohort van de beroepsbevolking. Volgens hem was een 55min-economie mogelijk. Gezonde mensen van onder de 55 gaan daarin weer aan en naar het werk, ook op plekken waar 1,5 meter afstand niet mogelijk of wenselijk is. Hij wierp ook de gedachte op van een tijdelijke regeling arbeidsongeschiktheid voor 55-plussers. In een publicatie eind mei concludeert hij met betere cijfers zelfs dat een 60min-economie reëel is. “Door alleen de kwetsbaren af te schermen, neemt het aantal contacten af en daalt het aantal besmettingen, terwijl we de economie grotendeels laten doordraaien.”

Vertrouwenseconomie

Er is kennelijk een zoektocht naar één eenvoudige benadering. De invalshoek is ‘digitaal’: het draait om jongeren op de werkvloer brengen maar ouderen niet, om kwetsbaren en ouderen afschermen of zelfs uitsluiten van werk. Dat gaat er onder meer aan voorbij dat jongeren vrij vaak werken in sectoren met extra coronarisico’s. Hun werk veroordeelt hen langdurig tot vermijden van kwetsbare naasten. Verder: ons land kent een forse kloof, zo niet controverse, tussen ‘hoog’ en ‘praktisch’ opgeleide mensen. De laatsten hebben verhoudingsgewijs meer gezondheidsproblematiek, maar kunnen zelden thuis werken. Wat doet het met de arbeidsverhoudingen in een bedrijf als de hogere functionarissen voortdurend veilig thuis werken?

De economen suggereren een tegenstelling tussen ‘gezondheid’ en ‘economie’.

Hoofddocent Economie & Bedrijfskunde Angelini van de RU Groningen ziet het anders. Ze wijst op gedragsverandering van werknemers en consumenten. “In de VS nam de werkloosheid al toe vóórdat de overheid de lockdown invoerde, omdat mensen uit angst niet meer naar restaurants, cafés en bioscopen gingen.” Mensen moeten zich veilig kunnen voelen, juist ook op het werk. De economie vraagt terugkeer naar werk die vertrouwen wekt. Angelini: “Volksgezondheid en economie gaan hand in hand.”

Gezond werk

De richtlijnen van het RIVM zijn minder digitaal. Ze duiden als risicogroepen mensen van 70 jaar en ouder, en volwassenen met diverse onderliggende aandoeningen.

Dat betreft onder meer mensen met:

● chronische luchtweg- of longproblemen zoals astma onder behandeling van een longarts,

● suikerziekte met complicaties

● nierziektes met dialyse

● ernstig overgewicht.

Het advies aan hen is zoveel mogelijk thuis te blijven en bij klachten uit te zieken. Daarnaast: “Je werkt thuis. Als dat niet mogelijk is, overleg dan met je bedrijfsarts.”

Dit zal nog behoorlijk wat hoofdbrekens geven de komende tijd. Gezond werk, zo leert de ervaring, vraagt voortdurende inzet voor maatwerkoplossingen. (Bedrijfs)artsen en werkgevers weten dat een digitale oplossing onmogelijk is.

Een bedrijfsarts in de VS reikt een genuanceerd kader aan, in het New England Journal of Medicine eind mei. Marc R. Larochelle ontwikkelde het schema in de illustratie.

Zo’n 3 x 3 triage biedt waarschijnlijk – aangepast – een kader voor de Nederlandse situatie. Het gaat om mate van coronarisico’s door het werk (verticaal) gecombineerd met variaties in de persoon (leeftijd en aandoeningen, horizontaal).

Het blok C, rechtsboven, is te zien als de risicogroepen geduid in de RIVM-richtlijn. Deze mensen mogen zich beroepen op een ‘thuiswerkadvies van overheidswege’. Als zij niet thuis konden werken of geen ander werk konden doen, kregen ze loon doorbetaald. Dat is niet houdbaar: het is een stevige opgave alternatieven te vinden die vertrouwen kunnen genieten van de mensen én hun omgeving, werk en privé. Tegelijk maakt het schema duidelijk dat andere groepen niet over het hoofd gezien mogen worden.

Blokken B betreffen onder andere mensen met astma, suikerziekte, nieraandoeningen die daarvoor niet frequent een dokter bezoeken en dus buiten de RIVM-richtlijnen vallen. Het is belangrijk bij hen vertrouwen en veerkracht te stimuleren, net als bij mensen die gehoor zoeken voor onbegrepen klachten.

Blokken C zijn onder meer mensen met zorgen over hun naasten in ‘coronatijd’. Er is werk aan de winkel voor (bedrijfs)artsen en werkgevers met aandacht voor hun mensen!

Publicatie Rabobank

Het tweede artikel van Fransman, waarin links naar eerdere artikelen

Angelini – Groningen

RIVM, risicogroepen

RIVM, inzet van kwetsbaren

Larochelle , New England Journal of Medicine

Ongekend…

Ongekend. Dat was bij het begin van de coronacrisis de veel gehoorde term: over de snelle verspreiding van het virus SARS-CoV-2, over de aard van de ziekte COVID-19, over de impact van de maatregelen. Inmiddels zijn we veel gewend. Toch geldt: het is ongekend wat we moeten doen aan re-integratie van getroffen werkenden. Dit is dan ook het onderwerp van de nieuwe ICARA online Experience, ‘Re-integratie na Corona’. In dit NVAB geaccrediteerde live webinar verdiepen we samen met de deelnemende bedrijfsartsen dit actuele thema met verschillende experts. De datum wordt op dit moment gepland, voor-inschrijving is al mogelijk met een e-mail aan info@icara.nl 

Nu per 11 mei jl. de scholen weer opgestart zijn en binnenkort ook de terrassen weer open mogen, kunnen we allemaal weer een beetje meer ademhalen. Ook zijn alle ogen natuurlijk gericht op de mogelijke effecten en of we weer besmettingen gaan krijgen. Eigen verantwoordelijkheid van ons allemaal blijft essentieel in de 1,5meter samenleving. ICARA is volledig ingericht en operationeel conform de RIVM richtlijnen. Wij staan onverminderd voor u klaar.

Voor nu, blijf veilig en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Matthijs Kat en Isabella Bruggenkamp
Directie ICARA

Re-integratie na COVID-19 ongekend

Onvoorzien
Bij ernstige infectieziektes als MERS komt het virus het lichaam binnen met name via de keel. Het nieuwe coronavirus als zodanig heet – vooralsnog, in het algemeen – minder ernstige gevolgen te hebben voor het lichaam. Maar het grijpt anders aan. Menselijke cellen die het meest kwetsbaar zijn voor besmetting met het nieuwe coronavirus komen vooral voor in de neusholte en in het bindvlies van het oog. Dat maakt het virus zéér besmettelijk.

Ook is er onzekerheid over de samenloop met bestaande aandoeningen. In Nederland hebben bijvoorbeeld ruim een miljoen mensen een longziekte, vooral astma en COPD, aldus het NIVEL. Ze leven altijd al met het risico van verergering, al is het maar door veroudering. De adviezen in verband met corona – niet naar de supermarkt, geen bezoek – hebben voor hen een indringende relevantie. Het Longfonds meldt dat haar advieslijn vijf keer meer vragen krijgt dan normaal.

Nieuwe, chronische (?) longziekte
Duidelijk is dat een deel van de coronapatiënten blijvende longschade aan het virus overhoudt. Er is nog maar beperkt inzicht in toekomstige klachten, beloop van de ziekte en complicaties. Longarts van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Longziekten en Tuberculose (NVALT): “Er kunnen ontstekingen ontstaan die zorgen voor littekenweefsel op de longen. Dit kan betekenen dat er straks veel meer mensen met longproblemen bij komen. Er ontstaat een nieuwe longziekte.” Vooral wie op de Intensive Care moest worden beademd, heeft risico op blijvende schade aan het longweefsel. De wetenschap sprak eind maart van de Corona Obstructive Lung Disease (COLD), inmiddels is Covid Associated Lung Disease (CALD) gangbaar.

Patiëntengroep voor langere tijd volgen
De Long Alliantie Nederland en het Longfonds ontwikkelen een onderzoeksplan voor de nieuwe doelgroep. Dit met universitaire en andere onderzoekers, verenigingen en kennisinstituten van specialisten en huisartsen. Doel is groepen (ex-)patiënten te volgen. Zulke ‘cohortonderzoeken’ brengen de gevolgen in kaart van de infectie op de longfunctie en op het leven na herstel, medisch-technisch én psychosociaal. Dit voor doorontwikkelen van behandel- en nazorgtraject en patiëntenondersteuning met voorlichting en advies. Een nieuwe infrastructuur zal rond de zomer van 2020 moeten zijn opgezet.

Herstel en re-integratie
COVID-19 leidt in voorkomende gevallen tot een bijzonder lang verblijf, meer dan zeven dagen, op de Intensive Care. Verblijf daar op zich geeft al risico op een Post Intensive Care Syndroom (PICS), een bij curatieve artsen sinds 2012 bekend begrip. Het overkomt naar schatting de helft van de 80.000 jaarlijkse IC-patiënten. Ze hebben een mindere kwaliteit van leven door afzonderlijke of samen lopende fysieke, psychische en cognitieve problematiek, bóvenop de oorspronkelijke ziekte. Naasten van hen kunnen psychische klachten krijgen, het Post Intensive Care Syndroom Familie (PICS-F).

Goede nazorg is essentieel, tijdige afstemming, zoals met de bedrijfsarts, eveneens. De Federatie van medisch specialisten heeft een document nazorg voor IC-patiënten met COVID-19, inclusief aanwijzingen voor ondersteuning zoals door revalidatie- of huisarts, thuiszorg en 24-uurs verpleegzorg.

Van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten die positief zijn getest op COVID-19 ‘herstelt’ (?) bijna drie kwart ZONDER de IC; althans, naar huidig inzicht. Er is nog geen beeld over hoe het hen verder vergaat. Wat we weten over astma- en COPD-lijders heeft overeenkomsten met een Post Intensive Care Syndroom. Ziekteverzuim onder beide is hoger dan in de algemene bevolking. Landelijk heeft 5% van de volwassenen op jaarbasis wel eens een depressie; dat geldt ook voor mensen met astma, maar bij mensen met COPD komt depressie twee keer zo vaak voor.

Vertrouwen
Naarmate de long- en luchtwegklachten ernstiger zijn, is de kwaliteit van leven minder ondanks grotere inzet en complexiteit van zorg. Dat zal voor COVID-19 niet anders zijn. Vanuit astma en COPD weten we dat de mensen minder gunstig oordelen over complexer zorg en afstemming tussen zorgverleners. Ziektepercepties en vertrouwen spelen een grote rol voor herstel en re-integratie. Dat is extra lastig bij een “nieuwe longziekte”. Over re-integratie in werk van mensen met kanker weten we hoe grillig het herstel is, hoe geduld en aanmoediging wezenlijk zijn. COVID-19: voor getroffen werkenden, voor werkgevers en voor curatieve en bedrijfsgeneeskundigen is het een ongekende opgave.

Oproep nieuwe coronapatiënten voor deelname aan onderzoek
Het Longfonds roept mensen die nu of in de toekomst klachten hebben na het herstel van het coronavirus contact op te nemen. Dat kan via service@longfonds.nl of door te bellen met 033-4341212.

Bronnen voor dit artikel zijn in de tekst geduid. Daarnaast is dit een belangrijk document.

ICARA voorziet in duidelijkheid in complexe verzuimdossiers door inzet van medische en arbeidsdeskundige expertise op zowel fysiek én mentaal vlak. www.icara.nl
Voor extra preventieve ondersteuning van medewerkers voorziet het bedrijfsonderdeel ‘De Preventiedienst’ in een aantal gerichte oplossingen die bijdragen aan het voorkomen van uitval door psychische belemmeringen ten gevolge van stress- en spanningsklachten. Zo biedt De Preventiedienst speciaal in Corona tijd medewerkers directe ondersteuning via haar Mentale Hulplijn. Dit is vooral effectief voor medewerkers met behoefte aan het beter kunnen/leren omgaan met angst en spanning, werkdruk, uitputtingsverschijnselen, angst om het niet meer vol te houden, met het ontbreken van structuur (dag/nacht ritme), met acute stress, paniek of verstoringen in onderlinge verhoudingen of het beter kunnen omgaan met niet-arbeid gerelateerde zaken, omdat dit nu een extra belasting vormt. Voor meer informatie: www.de-preventiedienst.nl

ICARA Online Experience met het thema ‘Gevangen in arbeidsconflicten’ was een succes

Op 21 april 2020 stond de lang geplande ICARA Experience gepland vanuit de Koepelgevangenis in Arnhem. Dit bleek echter al snel in Corona tijden geen doorgang te kunnen vinden en is het gehele programma omgezet in een online ICARA webinar experience.

Vanuit de tot studio omgebouwde vergaderzaal van het ICARA kantoor in Nijmegen is op de geplande datum door middel van een live uitzending het inhoudelijke programma gepresenteerd. Algemeen Directeur Matthijs Kat heeft na een korte introductie de sprekers ingeluid; Pim Berkhout heeft, als second opinion bedrijfsarts en gerechtelijk deskundige, de kijkers meegenomen aan de hand van zijn presentatie voorzien van veel tips en casuïstiek. In de aansluitende vragenronde is een groot aantal vragen de revue gepasseerd waar hij verhelderend op heeft kunnen antwoorden. Na een korte pauze, net genoeg voor een kleine pitstop en een verse kop koffie, is Peter Jan Smits van start gegaan. Als mede-auteur van STECR werkwijze en de NVAB richtlijn heeft hij ons als MfN geregistreerd mediator meegenomen langs de mogelijkheden en toegevoegde waarden van mediation in het geval van een arbeidsconflict. Ook voor Peter Jan Smits was er een mooi aantal vragen die nog de nodige verdieping hebben kunnen geven.

Aansluitend was het tijd voor een afrondend tafelgesprek waarbij de raakvlakken van beide sprekers nog even werden aangestipt. Samenenvattend, concludeerde Pim Berkhout dat het belangrijk is om de ‘doorn’ te verwijderen alvorens het probleem opgelost kan worden. Hiervoor is het goed om met verschillende professionals elkaar te versterken in de richting van de oplossing.

Al met al kijken wij terug op een mooie middag dat nog eens versterkt werd door het direct binnenkomen van verschillende bedank-mails van enthousiaste deelnemers. Daar doen wij het voor!

ICARA nieuwsbrief April

groep klappende mensen

Applaus? Ook mentale en psychische ondersteuning nodig!

“Psychologen waarschuwen voor PTSS onder overbelast zorgpersoneel” lazen we in De Volkskrant van 30 maart. De dag erna meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek: vier op de tien artsen en gespecialiseerd verpleegkundigen vinden hun werk emotioneel veeleisend.

Werkenden in de zorg – en anderen in vitale functies – staan onder zware druk door de coronacrisis. Bij nader beschouwen is de Post Traumatische Stress Stoornis nog maar een deel van de dreigingen. De medewerkers verdienen niet alleen applaus, maar vooral ook mentale en emotionele ondersteuning.

Collegiale steun is zeer belangrijk in de coronacrisis, in de zorg én bij veel werk dat niet in thuiswerk mogelijk is. Collegiale steun is soms niet te organiseren, of staat nu te veel onder druk. Collegiale steun kan alleen functioneren wanneer er ook de mogelijkheid is van opvolging door professionele steun.

Professionele partijen zoals bijvoorbeeld De Preventiedienst bieden nu snel een aanpak die medewerkers zo goed mogelijk ondersteunt. Juist nu is er behoefte aan mentale en emotionele ondersteuning door gespecialiseerde psychologen.

Vele beroepen zijn bijzonder belastend

De periodiek uitgevoerde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden geldt als vinger aan de pols van werkend Nederland. Ook verschenen resultaten in de Arbobalans van TNO in februari 2019. Er bleek een toename van psychosociale arbeidsbelasting. Het aandeel werknemers met burn-outklachten was 11% in 2007. Dit steeg, de laatste jaren abrupt, naar 16%. De uitkomsten zijn extra ongunstig bij werknemers van 25 tot 35 jaar.
De top-3 van zwaarst belaste sectoren omvat achtereenvolgens de horeca, het onderwijs en de zorg. Van de werkgevers noemde 48% ‘werkdruk en werkstress’ als belangrijk risico. Toch hebben werkgevers “.. in de afgelopen twee jaar nagenoeg geen nieuwe maatregelen getroffen om werkdruk aan te pakken”, schrijven de auteurs.

Op aandrang van de Tweede Kamer laat staatssecretaris Van Ark grondig onderzoek doen naar de achtergronden en risicogroepen. Het recente tussenrapport toont dat de stijging nog moeilijk te verklaren is.

Gezondheid in het geding, niet alleen door PTSS

Ongeveer een kwart van het totale aantal verzuimdagen in Nederland houdt verband met psychische klachten, overspannenheid of burn-out, aldus TNO. Zulke problematiek geeft per verzuimgeval veel meer afwezigheid dan bij fysieke klachten. Verzuim kan uitlopen op arbeidsongeschiktheid. Dat is in het nadeel van samenleving, werkgever en werknemer. De laatste heeft ook nog eens gezondheidsschade.

Zes op de tien beroepsziekten zijn psychische aandoeningen. Onderwijs, overheid en gezondheidszorg vormen hier de ongunstige top-3.

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) wijst bedrijfsartsen er inmiddels op dat werkstress een risicofactor voor hart- en vaatziekten is, met soms zelfs acuut te behandelen gevolgen.

Gevolgen in arbeidsorganisaties  

Het NCvB gaat in haar nieuwste publicatie over beroepsziekten in op PTSS in de gehandicaptenzorg. Daar doet zich -helaas- nogal eens geweld voor. Het noemt geen cijfers, maar de impact is groot. “Medewerkers stoppen met het werk of raken arbeidsongeschikt terwijl nieuw personeel lastig te krijgen en te behouden is. Hierdoor neemt de werkdruk verder toe, nog los van de toegenomen zorgzwaarte.”

Aanbevolen maatregelen voor arbeidsorganisaties

Uiteraard staat voorkómen van traumatische situaties voorop. Wetgeving en ervaring maken vervolgens noodzakelijk: zo veel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor de getroffen werknemer(s). Bij voorkeur begint dat met opvang op of nabij de werkvloer. Collegiale ondersteuning wordt dan veel genoemd: het helpt voor de verwerking om ervaringen te delen met collega’s. Dit zonder oordeel, commentaar of kritiek, en met openheid, begrip en steun. De Nationale Politie heeft bemoedigende ervaringen met het zogeheten Team Collegiale Ondersteuning. Agenten kunnen terecht bij collega’s die hen helpen om een heftig incident te verwerken. Verder is er professionele, psychosociale hulp en worden leidinggevenden getraind om signalen van psychosociale problemen in een vroeg stadium te herkennen.

Arbocatalogi bevatten mogelijke Arbo maatregelen die werkgevers- en werknemersorganisaties in een sector overeenkomen. Een klein onderzoekje in arbocatalogi in zorgsectoren leert dat maar beperkt sprake is van sectorale afspraken over trauma-opvang. De Arbo catalogus huisartsen noemt nazorg en opvang na een agressie-incident bij een centraal vertrouwenspersoon.

Het kader met praktijkvoorbeelden komt uit de Arbo catalogus van de ambulancezorg.

Het artikel in De Volkskrant meldt dat ziekenhuizen in allerijl speciale teams optuigen en bestaande teams uitbreiden om medewerkers mentaal te ondersteunen.

Conclusie: nu actie nodig, ook voor straks

De coronacrisis bevestigt dat nogal wat beroepen bijzonder belastend zijn. PTSS is niet het enige gevolg dat dreigt nu het virus het werk nog verder verzwaart. De omvang en urgentie van problematiek is fors. De gegevens onderstrepen vooral de noodzaak nu actie te nemen. Hoogleraar Buurman in De Volkskrant benoemt als maatregel op korte termijn: een buddy-systeem van collega’s zorgmedewerkers. Ze stelt ook: psychische problematiek kan ook later plotseling de kop opsteken.

ICARA voorziet in duidelijkheid in complexe verzuimdossiers door inzet van medische en arbeidsdeskundige expertise op zowel fysiek én mentaal vlak. Voor extra preventieve ondersteuning van medewerkers voorziet het bedrijfsonderdeel ‘De Preventiedienst’ in een aantal gerichte oplossingen die bijdragen aan het voorkomen van uitval door psychische belemmeringen ten gevolge van stress- en spanningsklachten.

Zo biedt De Preventiedienst speciaal in Corona tijd medewerkers directe ondersteuning via haar Mentale Hulplijn. Dit is vooral effectief voor medewerkers met behoefte aan het beter kunnen/leren omgaan met angst en spanning, werkdruk, uitputtingsverschijnselen, angst om het niet meer vol te houden, met het ontbreken van structuur (dag/nacht ritme), met acute stress, paniek of verstoringen in onderlinge verhoudingen of het beter kunnen omgaan met niet-arbeid gerelateerde zaken, omdat dit nu een extra belasting vormt. Voor meer informatie: www.de-preventiedienst.nl 

UWV Werkwijzer Poortwachter i.v.m COVID-19

Onderstaand de integrale tekst van het UWV Addendum tav Wet verbetering Poortwachter ivm Corona. ICARA wenst hiermee bij te dragen aan de duidelijkheid ten aanzien van het behandelen van WIA aanvragen waarbij de Corona periode mogelijk van invloed kan zijn.

Addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 dd 310320

Bij een aanvraag WIA door werknemer dient een re-integratieverslag (RIV) meegezonden te worden waarin de re-integratie inspanningen van Werkgever en Werknemer beschreven staan in de eerste 2 jaar van ziekte. De Werkgever is eindverantwoordelijke voor de geleverde re-integratie inspanningen van beiden.

Alvorens de claimbeoordeling WIA op te starten toetst UWV of de beschreven re-integratie inspanningen voldoende zijn geweest. Het is aan de werkgever om plausibel te maken waarom inspanningen wel of niet verricht zijn. Indien zonder deugdelijke grond de werkgever zijn poortwachtersverplichtingen niet is nagekomen, legt UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken op. Uitgangspunt is dat de beoordeling van het RIV door UWV binnen de grenzen van de redelijkheid plaats vindt.

RIV is wel of niet compleet

Het RIV dient te voldoen aan de vereisten gesteld in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter. Derhalve toetst UWV in eerste instantie of het RIV compleet is. Zo niet dan legt UWV een (administratieve) loondoorbetalingsverplichting op indien de ontbrekende informatie niet binnen een termijn van 5 werkdagen alsnog ontvangen is. Deze wordt beëindigd zodra de ontbrekende informatie is ontvangen.Indien de termijn op aangeven van de Werkgever door Covid-19 dreigt te worden overschreden of de benodigde handtekening van de werknemer ontbreekt of anderszins, is coulance, dan wel maatwerk aan de orde en weegt UWV of de argumenten plausibel zijn. Zo ja, dan wordt geen (administratieve) loondoorbetaling opgelegd. Vervolgens worden de re-integratie inspanningen inhoudelijk beoordeeld op grond van de dan aanwezige informatie.

Inhoudelijke beoordeling RIV

Inhoudelijk wordt getoetst of er een maximaal mogelijk re-integratie resultaat behaald is. Zo nee, waren de re-integratie inspanningen voldoende? Zo nee, heeft de Werkgever een deugdelijke grond voor de tekortkomingen? Zo nee, zijn er mogelijkheden om de tekortkomingen te herstellen? Zo ja, dan wordt een loondoorbetaling opgelegd.

Indien op aangeven van de Werkgever door Covid-19 bepaalde inspanningen niet verricht konden worden, is coulance, dan wel maatwerk aan de orde en weegt UWV of dit een deugdelijke grond is voor de nagelaten inspanningen. Zo nee, wordt een loondoorbetaling opgelegd.

Indien op aangeven van de Werkgever door Covid-19 de nagelaten inspanningen niet hersteld kunnen worden, wordt geen loondoorbetaling opgelegd. Bijvoorbeeld wegens een tijdelijke bedrijfssluiting en de werknemer kan niet thuis of elders de (passende) arbeid verrichten.

Claimbeoordeling WIA

Indien de re-integratie inspanningen voldoende zijn of door Covid-19 is een op te leggen loondoorbetaling niet aan de orde wordt de claimbeoordeling WIA opgestart en afgerond. In het geval dat wel een loondoorbetaling is opgelegd maar Werkgever meent dat de herstel-inspanningen stagneren door Covid-19 vraagt hij een bekortingsverzoek Loondoorbetaling aan. Acht UWV de argumenten plausibel dan wordt de Loondoorbetalingsverplichting beëindigd en wordt de claimbeoordeling WIA alsnog opgestart en afgerond.

Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC)

Bij UWV is een LLC ingesteld om landelijke uniformiteit te borgen bij het opleggen van loondoorbetalingen en om aan de hand van praktijkgevallen het toets-beleid bij te stellen. Dit beleid vindt zijn weergave in de Werkwijzer Poortwachter die ter transparantie van hoe UWV de RIV toetst geplaatst is op UWV.nl. Voor bezwaarzaken is zelfs een Bezwaar-LLC ingericht. Alvorens een loondoorbetaling daadwerkelijk aan de Werkgever wordt opgelegd wordt deze eerst voorgelegd aan de LLC voor een bindend advies. De LLC toetst of de op te leggen loondoorbetaling past binnen de grenzen van de redelijkheid, deze voldoende beargumenteerd is en of voldaan is aan verplichte procedures als hoor en wederhoor. De LLC waakt over de grenzen van redelijkheid in relatie tot Covid-19.

In de komende weken zal de LLC bezien in welke gevallen ondanks Covid-19 toch een loondoorbetaling moet worden opgelegd en hierover maandelijks rapporteren.

Klik hier voor het originele bericht:
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx

Maatregelen tegen Covid-19 en stagnatie tijden re-integratie

Is ‘genoodzaakt thuiswerken’ of ‘social distancing’ als gevolg van het Corona-virus een deugdelijke grond voor stagnatie van de re-integratie?

Uit recente berichtgeving van het UWV blijkt dat van de werkgever mag worden verwacht dat administratieve handelingen gewoon worden uitgevoerd (zoals dat ook bij bedrijfssluitingen wegens vakantie het geval is). Contacten en onderzoeken (door bijvoorbeeld werkgever /verzekeringsarts/arbeidsdeskundige) kunnen telefonisch worden ingezet/uitgevoerd en, zo nodig, in een later stadium worden aan-/ingevuld door daadwerkelijke fysieke acties.

Om al onze verwijzers en werkgevers van dienst te blijven is ICARA hard aan het werk om alle aanmeldingen dagelijks te verwerken. Binnen de richtlijnen van het RIVM blijven wij onze diensten dus aanbieden. Door inzet van beeldbellen en telefonische consulten gaat onze dienstverlening voor u gewoon door.

Voor meer informatie over de mogelijkheden belt u met 024-3333007 of per mail info@icara.nl

Arbeidsdeskundige onderzoeken tijdens Corona-periode

Vanwege deze zeer bijzondere omstandigheden hebben SRA en NVvA besloten dat arbeidsdeskundige onderzoeken vanaf heden gedurende de door het kabinet aangekondigde periode tot (thans) 6 april 2020 mogen plaatsvinden via video- of beeldbellen, dan wel indien dat niet mogelijk is, telefonisch. De arbeidsdeskundige maakt daar melding van in zijn rapport. (Bron persbericht SRA en NVvA, zie bijgaand)

Dit is ook de werkwijze die ICARA ten uitvoering brengt om onze klanten en verwijzers van dienst te blijven zijn.

Voor vragen hieromtrent verzoeken wij u contact op te nemen via
T: 024-3333007 of per e-mail info@icara.nl

Nieuwsbrief Maart

“Gevangen in Arbeidsconflicten” is het thema van ICARA Experience die wij op 21 april a.s. organiseren in de bijzondere locatie van De Koepelgevangenis in Arnhem. Juist de rol van de bedrijfsarts is bij conflicten een belangrijke. Problemen op het werk kunnen uitlopen op een wezenlijk conflict, op spanningen met ook fysieke gevolgen, en/of een ziekmelding. Mediation is dan een veel ingezet middel. De meeste bedrijfsartsen weten ervan, sommige casemanagers kennen het, werkgevers en leidinggevenden hebben er niet vaak ervaring mee. Deze tweede ICARA-nieuwsbrief over mediation behandelt het juridisch kader van mediation. Dat gaat op de schop!

Lees de nieuwsbrief hier!

Wil je als bedrijfsarts verdere verdieping op dit thema? Meld je aan voor onze ICARA Experience.

Matthijs Kat
Algemeen Directeur ICARA

ICARA versterkt toegevoegde waarde met overname De Preventiedienst

Voorkomen van uitval door psychische klachten en stress bij ICARA in goede handen.

In ruim 47% van de complexe verzuimdossiers is er inmiddels sprake van psychische belemmeringen of stress gerelateerde klachten. Dit is een inzicht dat voortkomt uit de medische- en arbeidsdeskundige expertises die sinds 2004 door ICARA worden uitgevoerd. Vanuit de wens van ICARA om niet alleen complex verzuim te verduidelijken voor werkgevers, cliënten, bedrijfsartsen en casemanagers gaat ICARA ook bijdragen aan de preventie van stress gerelateerd verzuim. Met ingang van heden zijn de activiteiten van De Preventiedienst toegevoegd aan de dienstverlening van ICARA.

De Preventiedienst heeft vanaf 2016 zelfstandig gefunctioneerd binnen de landelijk werkende arbodienst “De Arbodienst” en kent sinds die tijd een sterke groei. De inzet van De Preventiedienst is gericht op het verhogen van de inzetbaarheid binnen organisaties door middel van een passend aanbod aan metingen, workshops en trainingen, werk gerelateerde interventies en coaching. De inzet van De Preventiedienst is zowel gericht op werknemers met psychische problematiek als op werknemers die optimaal functioneren maar bij wie het potentieel (nog) niet optimaal benut wordt. Met de recente verkoop van “De Arbodienst” aan BlijWerkt heeft ICARA de mogelijkheid benut om De Preventiedienst toe te voegen aan de activiteiten van haar medisch- en arbeidsdeskundig expertisebureau.

“Wij zijn verheugd dat wij met het team van ICARA nu de activiteiten van De Preventiedienst aan ons werkpallet hebben kunnen toevoegen. Hierdoor zijn wij nu in staat actief bij te dragen aan het voorkomen van potentieel langdurig (psychische gerelateerd) verzuim bij onze klanten”, aldus Matthijs Kat, Algemeen Directeur van ICARA. “De bestaande klanten van De Preventiedienst blijven wij met dezelfde kwaliteit bedienen die zij gewend zijn, waarbij wij nu ook de vele klanten van ICARA met deze extra diensten goed kunnen ondersteunen. Hiermee zetten wij een extra stap in het bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers in Nederland”, vervolgt Matthijs Kat.

ICARA is hét onafhankelijke adres voor medische- en arbeidsdeskundige expertise in Nederland. Met inzet van een groot nationaal netwerk aan specialisten, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en psychologen biedt ICARA de benodigde duidelijkheid in arbeidsmogelijkheden bij complex verzuim. Sinds de oprichting in 2004 door de Sint Maartenskliniek en de verzelfstandiging in 2012 levert ICARA vanuit Nijmegen een belangrijke bijdrage door inzet van arbeidsgerelateerde expertise op het vlak van belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid in geheel Nederland.